مانیفست!

سعدی (علیه الرحمه) قرنها قبل شعر زیبایی سروده که توجه دقیق  و موشکافانه به اون میتونه "مانیفست" بسیار ارزشمندی برای ما در زندگی فردی و اجتماعیمون بدست بده، امید که همه ما بتونیم عامل به این توصیه های حکیمانه شیخ اجل باشیم:

 ایهاالناس، جهــان جای تن آسایی نیست     مرد دانا، به جهان داشتن ارزانی نیست
 داروی تربیت از پیــــــر طریقت بســــتان        کآدمی را بتر از علت نادانـــــــــی نیست
 روی اگر چند پری چهــــره و زیبـــا باشد        نتوان دید در آیینه که نورانــــــــی نیست
 شب مردان خـدا روز جهــــان افروزست        روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست
 پنجـــــهٔ دیــــــو به بازوی ریاضت بشکن        کاین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست
 طاعت آن نیست که برخاک نهی پیشانی    صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست
حذر از پـــیروی نفس که در راه خـــــدای        مردم افکن‌تر ازین غــــول بیابانــی نیست
با تو ترسم نکند شاهد روحــــــــانی روی       کالتماس تو بجز راحت نفســـــــانی نیست
خانه پرگندم و یک جو نفرستاده به گـــور        برگ مرگت چو غم برگ زمستانــی نیست
ببری مال مسلمــــــــان و چو مالت ببرند         بانگ و فریاد بر آری که مسلمانـــی نیست
آن کس از دزد بترسد که متاعـــــی دارد         عارفــان جمع نکردند و پریشانــــی نیست
و آنکه را خیمه به صحرای فراغت زده‌اند         گر جهان زلزله گیرد غم ویرانـــــی نیست
یک نصیحت ز سر صدق، جهانــــی ارزد       مشنو ار در سخنم فایــــده دو جهانی نیست
حاصل عمــــــــر تلف کرده و ایام به لغو         گذرانـیده، بجز حیف و پشیمـانــــــی نیست
سعدیـــــا گرچه سخندان و مصالح گویی       به عمل کـــار برآید به سخندانــــــی نیست
تا به خرمن برسد کشت امیدی که تراست      چارهٔ کـــــــار بجز دیدهٔ بارانـــــــــــی نیست
گر گدایـــــی کنی از درگـــــه او کن باری        که گدایــــــان درش را سر سلطانــی نیست
یارب از نیست به هست آمدهٔ صنع توایم       وآنچه هست از نظر علم تو پنهانــی نیست
گر برانی و گرَم بندهٔ مخلـــــص خوانـــی        روی نومیدیم از حضرت سلطانــــــی نیست
ناامید از در لطف تو کجــــــا شاید رفت؟         تو ببخشــــــای که درگاه تو را ثانی نیست

 
/ 0 نظر / 18 بازدید