سندروم دانش آموزی!

 "اندرو جی.  Dubrin " از اساتید علم مدیریت و صاحبنظر در مدیریت سازمانی، معتقده  برای غلبه بر "اهمالکاری"، باید به این نکات توجه کنیم:
- هزینه های اهمال کاری و تعلل خود را محاسبه کنید.
- به مزایای اتمام کار (برای خودتان و دیگران) بیندیشید.
- عوامل اصلی و فرعی اهمالکاری خود را تشخیص دهید و در صدد چاره جویی آن بر آیید.
- خود را توانا بدانید و به ناتوانی های خود فکر نکنید.
- در برابر عادتهای نادرست و زشت خود مقاومت کنید و آنها را تغییر دهید.
- تحمل داشته باشید. با مشکلات بجنگید و عوامل اهمالکاری را از وجود خود بزدایید.
- ممکن است بعد از هر ترک عادتی، دوباره به آن بازگشت کنید. البته ترسی از این مسئله نداشته باشید ولی در نهایت کوشش کنید که مقهور آن نشوید.
- به کارهای خود شتاب دهید. با استفاده از مشخص کردن زمان مشخص برای انجام کار، انجام کارهایی که مطلوبتر و ساده تر است، شروع آهسته و آرام فعالیتهایی که برایتان ناخوشایند است (لابه لای کارهای خود 5 دقیقه به انجام کار های ناخوشایند اختصاص دهید تا کم کم عادت کنید).
- از مهارت های مدیریت زمان استفاده کنید.
- از محرک‌ها و تقویت کننده رفتار برای خود استفاده کنید.
- خود را در برابر دیگران متعهد سازید.
- کار را به بخشهای کوچکتر قابل انجام، تقسیم بندی کنید.
- برای انجام کارهایتان از دیگران کمک بگیرید.
- از کمالگرایی افراطی دوری کنید.

               

... این جمله کلیشه ای رو تابحال خیلی شنیدیم و شاید هم بارها بکار بردیم : «همیشه خیلی زود، دیر میشه!» ولی آیا عمیق به معنای اون فکر کردیم؟ ... منکه اصلاً دوست ندارم وقتی عمرم به پایان میرسه افسوس کارهایی رو که به موقع انجامشون ندادم بخورم؛ شما چطور؟...

/ 0 نظر / 19 بازدید