باکری؛ تبلور غیرت

پی نوشت:
آقا مهدی تبلور غیرت بود. غیرت یک ایرانی، یک آذری، یک ایرانیِ آذری...
در مورد تفکر سیاسی ایشان هم نمیخواهم قضاوت کنم ولی با توجه به روحیه آزادگی و شجاعتی که همگان از او سراغ دارند، میتوان پیش بینی کرد که اگر امروز در میان ما بودند؛ در موضوعات سیاسی روز، مواضعی نزدیک به مواضع بسیاری از هم رزمان و خانواده محترمشان اتخاذ میکردند.

/ 0 نظر / 59 بازدید