جبر جغرافی(++)

این فقط مشکل مــــا نیست که چالِش داریم،

کـــــاهش ِ زاد و وَلد ، مُعضَل ِ زایش داریم !  

"سَحَـــــَرم دولت بیـــــــــدار به بالین آمـــــد ،" 

گفت برخیز که امـــــــــــــــروز هَمایش داریم !

نرم و نازک چو حـــَــــریر است اگــر دستانت ،

مُفتَخَر باش ، در  ایــــــن کُنگِره مالِش داریم !

مَمِه را بُرده ، از آن روست که ما بی خَبَـران ،

بر سر بیضه ی جـــا مانده ، کِشاکِش داریم !

هالۀ نـــــور بیامد به سَـــــــرَش ، خوب ببین ،

پرده هــــــا را بگشایید ، نمـــــــــایش داریم! 

"نَکونِد فِکر بوکونی مَرکَزی خَــــر اِصفَهونِس" ،

"هَم تو قِبرس زیادِس ،هَم تو مَراکِش داریم "!

از گِرانی همه جـــــــا سوخت ، بیارید کمک ،

اندکـــــــی آب بریزید که خـــــــــــارش داریم !

مرد و زن پاک سرشتند و عفیف اند و نجیب ،

در شگفتم که چرا این همه جا ، کِش داریم !

شیخ مـــــــــا گفت فقط از دل و دلــــدار بگو ،

از سیاست ننویسید که ......خواهش داریم !

/ 0 نظر / 48 بازدید